FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU PAKALPOJUMI

ITEKSPERTS piedāvā:

  • personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu (auditu) sagatavošanu, atbilstībai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • konsultēšanu un pārstāvēšanu Datu valsts inspekcijā
  • datu apstrādes reģistra veidošanu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
  • veikt iekšējo datu apstrādes aizsardzības noteikumu izstrādi un ieviešanu
  • veikt datu subjektu pieprasījumu apstrādi
  • sniegt rekomendācijas par veicamajiem pasākumiem, lai datu apstrādes tiesiskums būtu nodrošināts
  • veikt darbinieku apmācības par personas datu aizsardzības jautājumiem
  • nodrošināšanu ar sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu

Par personas datu aizsardzības speciālistu norīko fizisko personu, kurai ir augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā un kura ir apmācīta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Lai veicinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. iedaļā “Datu aizsardzības speciālists” noteikto prasību piemērošanu Latvijā, kā arī sabiedrības izpratni par personas datu aizsardzības speciālistu pienākumiem un tiesībām, Datu valsts inspekcija izstrādāja informatīvu materiālu pārziņiem par amata aprakstā iekļaujamo informāciju, ieceļot personas datu aizsardzības speciālistu.

Datu valsts inspekcija uzsver, ka par plānoto personas datu apstrādi atbildīgs ir pārzinis, līdz ar to, vērtējot Datu valsts inspekcijas informatīvo materiālu un ieteikumus, pārziņiem ir jāņem vērā savas veiktās personas datu apstrādes īpatnības, un nepieciešamības gadījumā, paredzot personas datu aizsardzības speciālistiem tādu uzdevumu izpildes pienākumu, kas atbilst katra pārziņa specifiskajiem personas datu apstrādes apstākļiem.

Personas datu aizsardzības speciālista amata apraksts